شماره‌های پیشین نشریه

مجله مشاوره آموزشگاهی در نظر دارد یافته های نوین و نتایج پژوهش های اصیل و دستاوردهای علمی در قالب مقاله های علمی- پژوهشی متخصصان و محققان در رشته مشاوره را در اثربخشی به مدرسه، دانشگاه و موسسه های آموزشی منتظر کند و در اختیار متخصصان و فعالان برون سازمانی و درون سازمانی تعلیم و تربیت قرار دهد تا گامی در راستای کاربردی نمودن نتایج یافته های پژوهشی با هدف ارتقای اثربخشی آموزشگاهی بردارد.

مخاطبان این مجله طیف وسیعی از تمامی فعالان حوزه مشاوره، تعلیم و تربیت، و دانش آموزان و تمامی دانشجویان و اولیای آنها را در بر می گیرد. هدف این مجله هم در تدوین و تالیف مقالات یافته ها و هم در مطالعه و کاربست یافته های حاصل؛ مقالات متعدد و بیشتری برای مجله ارسال گردد.