اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار این فصلنامه، ارائۀ یافته‌های پژوهشی در زمینه مشاوره  در مباحث علمی پژوهشی آموزش و پرورش، تبادل نظر میان اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی در مسائل اساسی و کیفی مشاوره آموزشگاهی است.