اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی رضایی شریف

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

rezaeisharifuma.ac.ir

سردبیر

دکتر حسین قمری

استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

h_ghamariuma.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر علی شیخ الاسلامی

دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

sheykholeslamiuma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین قمری

استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

h_ghamariuma.ac.ir

دکتر نادر حاجلو

استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

hajloo53uma.ac.ir

دکتر جواد مصرآبادی

استاد روانشناسی تربیتی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

mesrabadiyahoo.com

دکتر شهرام واحدی

استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

vahedi117yahoo.com

دکتر منصور بیرامی

دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

dr.bayramiyahoo.com

دکتر روح الله مهدیون

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

rmahdiuongmail.com

دکتر علی رضایی شریف

دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

rezaeisharifuma.ac.ir

دکتر علی شیخ الاسلامی

دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

sheykholeslamiuma.ac.ir